Hrvatski Grb

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/17-01/2

URBROJ: 2189/12-01/01-17-3

Orahovica, 18. svibnja 2017.

            Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.86/08 i 61/11) zamjenica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, objavila je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice, putem nadležnog Zavoda za zapošljavanje na radno mjesto

            „Viši stručni suradnik za pravne poslove“ – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • - surađuje u postupku pripreme i izrađuje nacrte i prijedloge općih i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva, gradnje, održavanja objekta komunalne infrastrukture i održivog gospodarenja otpadom,
 • - sudjeluje u pripremi i izradi planova, programa, izvješća i provedbenih mjera iz područja komunalnog gospodarstva, gradnje i održivog gospodarenja otpadom,
 • - sudjeluje u postupku ustrojstva evidencije nekretnina grada (Registar imovine),
 • - izrađuje nacrte rješenja u predmetima vezanim uz provedbu Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti od buke, Zakona  o održivom gospodarenju otpadom i akata Grada, a u svezi postupanja komunalnog redara,
 • - vodi prekršajni postupak iz djelokruga komunalnog i prometnog redarstva,
 • - vodi upravni postupak do donošenja rješenja o gradskim porezima, izrađuje

rješenja, upravne ugovore i druge porezne akte temeljem Općeg poreznog zakona, rješava po žalbama na rješenja na gradske poreze, priprema rješenja o ovrsi i vodi postupak prisilne naplate za gradske poreze,

 • - rješava po žalbama na sva prvostupanjska rješenja čije je donošenje u nadležnosti grada odnosno nadležnog upravnog odjela,
 • - priprema rješenja o ovrsi i vodi postupak prisilne naplate za sva potraživanja Grada,
 • - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika

Podaci o plaći:

            Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.8/15) koji koeficijent za radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove iznosi 4,90, i Odlukom gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa:120-01/10-01/01,Urbroj:12-01/10-2 od 23.rujna 2010. godine), kojim je osnovica određena u svoti od 1.625,50 kuna.

Slijedom navedenog plaću Višeg stručnog suradnika za pravne poslove čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

      Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove.

Pravila testiranja

 • - po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
 • - po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,
 • - za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,
 • - smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju,
 • - s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju (razgovor),
 • - provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod testiranja.
 • - Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,
 • - ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • - Ustav Republike Hrvatske
 • - lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • - opći upravni postupak
 • - uredsko poslovanje
 • - ovršno pravo
 • - prekršajni postupak
 • - lokalni porezi i utvrđivanje poreza
 • - komunalno gospodarstvo

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 • - Ustav Republike Hrvatske (NN br.85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),
 • - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/10, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
 • - Zakon o općem upravnom postupku (NN br.47/09),
 • - Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09),
 • - Ovršni zakon (NN br.112/12,25/13, 93/14, 55/16),
 • - Prekršajni zakon (NN br.107/07, 39/13, 157/13, 110/15) –Glava tridesetprva (XXXI.)
 • - Zakon o lokalnim porezima (NN br.115/16)
 • - Opći porezni zakon (NN br.115/16)
 • - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Praktični rad na računalu

 • - Provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja rada na računalu u paketu MS Office.

Intervju

 • - razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja rada na računalu,
 • - povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku zamjenici pročelnika – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Zamjenica pročelnika donosi rješenje o prijamu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelniku Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.orahovica.hr, te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1.kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje.

Grad Orahovica

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Ponuda jela restorana "Jezero"

Restoran Jezero Tjedni meni

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2018.

smjestaj

Proracun u malom 2017 kopija

VideoGalerija

Fiber Optics02

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

GospodarenjeOtpadom

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

kamere park

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 61 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 116

Jučer 738

Ovaj tjedan 3001

Ovaj mjesec 20122

Ukupno 1828766