Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj. 152/08), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), članka 42. Statuta Turističke zajednice grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2010), članka 9. i 10. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Orahovice, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Orahovice

           

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova),
 • da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma,
 • da izradi prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • da poznaje rad na osobnom računalu,
 • da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Kandidati /kinje su uz prijavu na natječaj dužni su priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, vlastoručno potpisan,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • prijedlog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u originalu,
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisna izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisnu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati, sukladno Zakonu,
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom su8dskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje – original uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca.

Napomene:

-  na mjesto direktora/ice može biti primljena osoba koja mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma( NN, broj 152/08) -članak 21.stavak 6.),

-   direktorom/icom može biti imenovana i osoba  koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanjen10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08), - članak 23. stavak 1., 5. i 6.),

-    na radno  mjesto direktora/ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08) – članak 24. stavak 1., 2. i 4.)

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati, odnosno osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave  ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge naveden u javnom natječaju.

Kandidati koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua bit će objavljena na web – stranici Grada Orahovice, www. Orahovica.hr.  najkasnije 7 (sedam) dana prije intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova, NN, broj 82/08- čl. 13.).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnos se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica,  s naznakom „Ne otvarati – natječaj za direktora/icu Turističkog ureda“. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Orahovice. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Orahovice.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće

Turističke zajednice grada Orahovice

Predsjednica

Ana – Marija Petin, dipl.oec.

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Javni poziv za financiranje udruga 2019.

Javni poziv udrugama 2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Dežurni telefon 0 - 24

Papuk doo Logo

Prijava kvara – dežurni telefon:

0981834002

Financiranje sportskih udruga

javni poziv 2019 300x125

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Lokalni program za mlade 2018. - 2021.

LPM PAUK Banner

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 252 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 217

Jučer 359

Ovaj tjedan 217

Ovaj mjesec 7927

Ukupno 1964420