Temeljem članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši referent za imovinsko – pravne poslove“ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Opis poslova:

 • prati propise koji se odnose na uređivanje imovinsko – pravnih odnosa u Gradu Orahovici i izrađuje nacrte akata u vezi sa stjecajem
 • rješava imovinsko – pravne poslove u svezi imovine Grada, obavlja poslove vođenja evidencije upravljanja imovinom i to gradskim zemljištem, poslovnim prostorima i javnim površinama i priprema prijedloge za prodaju, davanje u zakup i davanje u koncesiju nekretnina u vlasništvu Grada i vodi evidenciju o istom, prima i rješava zahtjeve građana za izdavanje potvrda, uvjerenja i sl. iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
 • obavlja poslove u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem i obavlja poslove u svezi s radnim vremenom trgovine i ugostiteljstva
 • priprema nacrte i prijedloge upravnih akata, ugovora, nagodbi, sporazuma i drugih akata iz područja imovinsko – pravnih poslova
 • vodi postupak i rješava u upravnim stvarima u vezi utvrđivanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, sačinjava potrebne evidencije i kontinuirano radi na ažuriranju evidencija o obveznicima komunalne naknade, naknade za uređenje voda, razrez komunalnog doprinosa i nelegalno izgrađene objekte na području Grada, obavlja sve potrebne aktivnosti u vezi obračuna i naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, brine o tiskanju uplatnica, sačinjava opomene u vezi naplate duga za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, izdaje potvrde iz evidencije komunalne naknade i naknade za uređenje voda, priprema prijedloge odgovarajućih akata po podnesenim zahtjevima za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 • vodi upravni postupak do donošenja rješenja u postupcima oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, utvrđuje obveznike i vodi prvostupanjski upravni postupak do donošenja rješenja o komunalnoj naknadi i spomeničkoj renti i obavlja sve potrebne aktivnosti i radnje u vezi obračuna komunalne naknade
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja odsjeka za komunalni sustav i Pročelnika

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Viši referent“ iznosi 2,80 i Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/18-01/01 Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018.godine), kojom je osnovica određena u visini od 2.400,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaću Referenta za materijalno knjigovodstvo čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto „Viši referent za imovinsko – pravne odnose“.

Pravila testiranja

 • po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijesti u kojem vremenu ista treba odgovoriti
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

 

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • uredsko poslovanje
 • opći upravni postupak
 • vlasništvo
 • komunalno gospodarstvo
 • zakup i kupoprodaja poslovnog prostora

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/10, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 3. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09)
 4. Zako o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) – čl. 1.-36., čl.186., čl.199., čl. 218., čl. 297., čl.391.
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18)
 7. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15)

Testiranje kandidata obuhvaća:

Pisano testiranje

-pisani test provjere znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora

Praktični rad na računalu

-provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu MS Office

Intervju

-razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja na računalu

-Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu  izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

 

POZIV NA TESTIRANJE

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će dostavljena kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će se objaviti na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Grad Orahovica

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Javni poziv za financiranje udruga 2019.

Javni poziv udrugama 2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Dežurni telefon 0 - 24

Papuk doo Logo

Prijava kvara – dežurni telefon:

0981834002

Financiranje sportskih udruga

javni poziv 2019 300x125

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Lokalni program za mlade 2018. - 2021.

LPM PAUK Banner

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 91 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 336

Jučer 362

Ovaj tjedan 698

Ovaj mjesec 6083

Ukupno 1962576