Temeljem članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Referent za materijalno knjigovodstvo“ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • vrši poslove unosa podataka te vodi pomoćne knjige u vezi Proračuna i proračunskih korisnika u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu i računskom planu, usklađuje analitičke evidencije s financijskim knjigovodstvom
 • vodi analitička knjiženja obveza Grada Orahovice prema dobavljačima i prati dospijeća obveza po pojedinim dobavljačima, vrši usklađenja dugovanja i potraživanja sa korisnicima
 • obavlja poslove kompletiranja izvoda i kontiranja svih dokumenata te odgovara za pravilno kontiranje svih promjena, obavlja poslove usklađivanja po svim kontima, obavlja poslove usklađivanja, dugovanja i potraživanja s analitikom
 • vodi knjigovodstvo vezano uz komunalni doprinos, utrošak električne energije, potrošni i sanitetski materijal, uredski materijal, reprezentaciju
 • analitički vodi i plaća pričuvu, porez na korištenje javne površine, prekope, primljene i dan zajmove, garancije
 • zaprima i vodi knjigu ulaznih računa ulazne fakture, situacije i druge dokumente potrebne za plaćanja, kompletira ulazne račune, vodi brigu o ulaznim računima, priprema naloge za plaćanje ulaznih računa
 • usklađuje podatke s drugim službenicima te koordinira i svim drugima financijsko-računovodstvenim poslovima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i usklađuje stanje glavne knjige sa stanjem imovine i obveza
 • obavlja rasknjižavanje svih vrsta uplata u gradski proračun, kontira i knjiži sve knjigovodstvene promjene u vezi s nabavom, otuđivanjem bez naknade nefinancijske imovine
 • provjerava i ažurira knjigovodstvene isprave u vezi s isplatama, kontrolira uplate i isplate u vezi s prometom imovine te uplate i isplate u vezi s raznim pravima i ugovorima
 • vodi očevidnike, dokumentaciju i evidencije iz svog djelokruga
 • izrađuje kompenzacije, cesije, asignacije, te predlaže njihovu realizaciju pročelniku s ciljem zasnivanja dugovanja i potraživanja i priprema podatke o glavnici duga i izračunava kamate ostalim službenicima koji provode ovršni postupak
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja pododsjeka za računovodstvo, Voditelja odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti i Pročelnika

Podaci o plaći:

 Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Referent“ iznosi 2,50 i Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/18-01/01 Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018.godine), kojom je osnovica određena u visini od 2.400,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaću Referenta za materijalno knjigovodstvo čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto „Referent za materijalno knjigovodstvo“.

Pravila testiranja

 • po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijesti u kojem vremenu ista treba odgovoriti
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

 

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • uredsko poslovanje
 • računovodstvo i proračunsko računovodstvo
 • proračun
 • porez na dohodak

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/10, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 3. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09)
 4. Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16)
 5. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15)
 6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
 7. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
 8. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16)

Testiranje kandidata obuhvaća:

Pisano testiranje

-pisani test provjere znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora

-provjera praktičnog poznavanja financijsko – materijalnog poslovanja

Praktični rad na računalu

-provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu MS Office

Intervju

-razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja na računalu

-Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu  izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će dostavljena kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će se objaviti na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Grad Orahovica

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Javni poziv za financiranje udruga 2019.

Javni poziv udrugama 2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Dežurni telefon 0 - 24

Papuk doo Logo

Prijava kvara – dežurni telefon:

0981834002

Financiranje sportskih udruga

javni poziv 2019 300x125

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Lokalni program za mlade 2018. - 2021.

LPM PAUK Banner

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 94 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 336

Jučer 362

Ovaj tjedan 698

Ovaj mjesec 6083

Ukupno 1962576