Prostorni plan uređenja grada Orahovice

Odluka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice

Utvrđuje se konačni prijedlog II. i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Službeni glasnik br. 4/07, 8/10), na temelju prihvaćenog Izvješća o ponovnoj (3) javnoj raspravi i Nacrta konačnog Plana  iz prosinca 2017., izrađenog od strane trgovačkog društva VTC-Projekt d…

Izvješće o trećoj (3.) ponovnoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna PPUG Orahovica

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, kao nositelj izrade i VTC projekt d.o.o. Virovitica, kao stručni izrađivač plana, sukladno čl. 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17 u daljnjem tekstu: Zakon) pripremili su 

Izvješće o trećoj (3.) ponovnoj javnoj raspravi

II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA

Cijeli dokument možete pogledati na poveznici ispod:…

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, biti će na ponovnom javnom uvidu 8 (osam) dana  u periodu od od 13. studeni do 20. studeni 2017. godine, te se poziva zainteresirana javnost za sudjelovanje u istoj. …

Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUGO

Utvrđuje se konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 4/07, 8/10), na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana, zrađenog od strane trgovačkog društva VTC-PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, na adresi Mihanovićeva 9.…

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Plan) održana je od 30. studenog do 12. prosinca 2016. godine.

Izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi, sukladno čl. 104. Zakona, a na temelju usvojenih primjedbi kojima se izmijenila granica građevinskog područja, izmijenjeni i usklađeni prijedlog II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA upućen je u postupak ponovne javne rasprave i javnog uvida, prema članku 104. Zakona.…

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 5/16), Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice…

Izvješće s javne rasprave 30.11. - 12.12.2016.

Na temelju čl. 102 i čl. 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13.), Jedinstveni upravni odjel Grad Orahovica u suradnji s odgovornim voditeljem izrade Plana izradio je ovo Izvješće o javnoj raspravi.…

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Na temelju Odluke gradonačelnika Josipa Nemeca o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, KLASA: 361-01/16-01/02, URBR: 2189/12-01/01-16-59 od 7. studenog 2016. možete preuzeti grafički i tekstualni prijedlog plana u sklopu javnog uvida u isti koji traje od 30. studenog do 12. prosinca 2016. godine.…

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Na temelju čl. 96 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice (Sl. glasnik Grada Orahovice 5/16), Jedinstveni upravni odjel objevljuje…

Uredovni dan gradonačelnice

smjestaj

Fiber Optics02

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice