Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice.…

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13. i 65/17.), članka 35. stavak 1. točka 24. i 25. Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 1/13. i 2/18.), Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5/16), i Zaključka gradonačelnice Grada Orahovice o utvrđivanju konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice, Gradsko vijeće Grada Orahovice na 10. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice...…

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage DPU Centar

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage DPU Centar.

Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:…

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja

Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar" Orahovica bit će na javnom uvidu 15 (petnaest) dana u periodu od 22. listopada do 5. studenog2018. godine te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u istoj,…

Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice:…

Izvješće o trećoj ponovnoj javnoj raspravi
Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, kao nositelj izrade i VTC projekt d.o.o. Virovitica, kao stručni izrađivač plana, sukladno čl. 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17 u daljnjem tekstu: Zakon) pripremili su 
 
Izvješće o II. ponovnoj javnoj raspravi II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA…
Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUG Orahovice

Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUG Orahovice u sklopu Ponovne javne rasprave (3) koja traje od 16.-24.07.2018. godine:

Sukladno objavljenom Pozivu za treću po redu Ponovnu javnu raspravu,  u nastavku je Prijedlog plana za istu sa pripadajućim Sažetkom:…

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, biti će na ponovnom javnom uvidu 8 (osam) dana  u periodu od 16. srpnja do 24. srpnja 2018. godine, te se poziva zainteresirana javnost za sudjelovanje u istoj.…

Odluka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice

Utvrđuje se konačni prijedlog II. i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Službeni glasnik br. 4/07, 8/10), na temelju prihvaćenog Izvješća o ponovnoj (3) javnoj raspravi i Nacrta konačnog Plana  iz prosinca 2017., izrađenog od strane trgovačkog društva VTC-Projekt d.o.o. sa sjedištem u Virovitici.…

Izvješće o trećoj (3.) ponovnoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna PPUG Orahovica

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, kao nositelj izrade i VTC projekt d.o.o. Virovitica, kao stručni izrađivač plana, sukladno čl. 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17 u daljnjem tekstu: Zakon) pripremili su 

Izvješće o trećoj (3.) ponovnoj javnoj raspravi

II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA

Cijeli dokument možete pogledati na poveznici ispod:…

smjestaj

Uredovni dan gradonačelnice

Fiber Optics02