Gospodarenje otpadom u Gradu Orahovici

Postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

U proceduri donošenja Plana gospodarenja otpadom, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice proveo je postupak na tem…

Izvješće o javnoj raspravi Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

 

  1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom donosi se na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17).…

Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

Temeljem članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), te članka 46, stavka 1, točka 18, Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13), gradonačelnica Ana-Marija, Petin dipl.oec. donosi

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ORAHOVICE  ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE:…

Plave kante za odvojeno prikupljanje papira

Početkom mjeseca studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba Vlade RH koja gradovima i općinama daje tri mjeseca za pokretanje održivog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Grad Orahovica je u fazi izrade novog Strateškog dokumenta za razdoblje od 2017.-2022. godine, a poštujući rokove, u tijeku je postupka Prethodne ocjene o utjecaju plana na okoliš. Važno je znati da je do usvajanja novog Plana gospodarenja otpadom, na snazi  postojeći plan.…

Zeleni otoci u i reciklažno dvorište u gradu Orahovici

Mjesta u gradu Orahovici i prigradskim naseljima gdje građani mogu odvajati otpad.…

Prijave nepropisno odbačenog otpada

Prijave nepropisno odbačenog otpada na području Grada Orahovice možete napraviti putem…

GospodarenjeOtpadom

Letak GO 2018

Gospodarenje otpadom - Prezentacija

GospodarenjeOtpadom PrezentacijaPrvaStranica